Frysk Famke Liquor glass

© 2023 De Friese Bierbrouwerij B.V.